تبلیغات
رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه دل‏░خونین چو برگ شقایق رنگین چو افسانه دل - تقدیم به جانباز شهید...
یکشنبه 4 دی 1390

تقدیم به جانباز شهید...

   نوشته شده توسط: احمد    

رندانه آخر ربودی جامی زخمخانه دل

خونین چو برگ شقایق رنگین چو افسانه دل

دیدم که در نهانت بزمی پر آب داری

معبود  را چو دیدی در کنج خانه دل

روزی که از صدایت رفتن شنیده میشد

جامی زخون برآمد از دردهای این دل

مستانه چون پر کشیدی بر کوی پاکبازان

زخمی دگر نشاندی بر زخمهای این دل

پیر مرادمان را دوری تو را نیامد

وصلش به جان خریدی با ناله های بر دل

رفتی به جان رسیدی راهی نشانمان ده

احمد نشسته اکنون بر آستانه دل