تبلیغات
رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه دل‏░خونین چو برگ شقایق رنگین چو افسانه دل - ساعت 25
پنجشنبه 30 شهریور 1391

ساعت 25

   نوشته شده توسط: احمد    

انسان دو دهان دارد: یكی گوش كه دهان روح او است و دیگر دهان كه دهان تن او است. این دو دهان خیلی محترم اند. انسان باید خیلی مواظب آن ها باشد. یعنی باید صادرات و واردات این دهان ها را خیلی مراقب باشد. آن هایی كه هرزه خوراك می شوند، هرزه كار می گردند. كسانی كه هرزه شنو می شوند، هرزه گو می گردند.
وقتی واردات انسان هرزه شد، صادرات او هم هرزه و پلید و كثیف می شود. یعنی قلم او هرزه و نوشته هایش زهرآگین خواهد داشت. حضرت وصی، امیرالمؤمنین، علیه السلام فرمود: عمل نبات است و هیچ نبات از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند. هر آبی كه پاك است، آن نبات هم پاك و میوه اش شیرین خواهد بود و هر آبی كه پلید است، آن نبات هم پلید و میوه او تلخ است.
خود عمل، حاكی است كه از چه آبی روییده شده است.
وقت اندك و كار بسیار
بدان كه باید تخم و ریشه سعادت را در این نشأ، در مزرعه دلت بكاری و غرس كنی. این جا را دریاب، این جا جای تجارت و كسب و كار است؛ و وقت هم خیلی كم است. وقت خیلی كم است و ابد در پیش داریم. این جمله را از امیرالمؤمنین علیه السلام عرض كنم، فرمود: «ردوهم ورود الهیم العطاش » یعنی شتران تشنه را می بینید كه وقتی چشمشان به نهر آب افتاد چگونه می كوشند و می شتابند و از یكدیگر سبقت می گیرند كه خودشان را به نهر آب برسانند، شما هم با قرآن و عترت پیغمبر(ص) و جوامع روایی كه گنج های رحمان اند این چنین باشید. بیایید به سوی این منبع آب حیات كه قرآن و عترت است. وقت خیلی كم است و ما خیلی كار داریم. امروز و فردا نكنید. امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته شود و شما آن سوی را ببینید، خواهید دید اكثر مردم به علت تسویف، به كیفر اعمال بد این جای خودشان مبتلا شده اند .» تسویف یعنی سوف سوف كردن، یعنی امروز و فردا كردن، بهار و تابستان كردن، امسال و سال دیگر كردن.
وقت نیست، و باید به جد بكوشیم تا خودمان را درست بسازیم.
علامه حسن زاده آملی